column
Chinese Grouse (Bonasa sewerzowi): its natural history, behavior and conservation
Yue-Hua SUN, Yun FANG
2010, 1(3): 215-220. DOI: 10.5122/cbirds.2010.0015
[Abstract] [HTML] [PDF]
Two new bird records for China
Kuo-Lang CHANG, Liang CHEN, Jinyu LEI
2010, 1(3): 211-214. DOI: 10.5122/cbirds.2010.0016
[Abstract] [HTML] [PDF]
Species abundance and conservation of coastal wintering waterbirds in Hainan Island, China
Guogang ZHANG, Wei LIANG, Dongping LIU, Fawen QIAN, Yunqiu HOU, Wenba SU, Kilburn MIKe, Holmes JEMI, Kwok Shing LEE
2010, 1(3): 204-210. DOI: 10.5122/cbirds.2010.0014
[Abstract] [HTML] [PDF]
Ardeid nesting colonies in central Guizhou, southwestern China
Wei LIANG, J.Y.P. WONG, L.C. WONG, C.L. FUNG, Zhumei LI
2010, 1(3): 198-203. DOI: 10.5122/cbirds.2010.0010
[Abstract] [HTML] [PDF]
Effect of urbanization on the abundance and distribution of Tree Sparrows (Passer montanus) in Beijing
Shuping ZHANG, Guangmei ZHENG
2010, 1(3): 188-197. DOI: 10.5122/cbirds.2010.0012
[Abstract] [HTML] [PDF]
Phylogenetic relationships of some Sylviidae species based on complete mtDNA cyt b and partial COI sequence data
Xin LEI, Zuohua YIN, Zhenmin LIAN, Cungen CHEN, Chuanyin DAI, Anton KRIŠTÍN, Fumin LEI
2010, 1(3): 175-187. DOI: 10.5122/cbirds.2010.0013
[Abstract] [HTML] [PDF]
Nesting records of 20 bird species in Lhasa region, Tibet
Xin LU, Dianhua KE, Xiaoyan MA, Guohong GONG, Tonglei YU
2010, 1(3): 167-174. DOI: 10.5122/cbirds.2010.0011
[Abstract] [HTML] [PDF]