Tao Liu, Yongtao Xu, Canwei Xia, David Edwards, Xiaolong Hu, Yingyu Su, Jinsheng Xie, Weiwei Zhang. 2022: Corrigendum to "Multiple lines of evidence confirm that the critically endangered Blue-crowned Laughingthrush (Garrulax courtoisi) is an independent species" [Avian Res. 13 (2022) 100022]. Avian Research, 13(1): 100025. DOI: 10.1016/j.avrs.2022.100025
Citation: Tao Liu, Yongtao Xu, Canwei Xia, David Edwards, Xiaolong Hu, Yingyu Su, Jinsheng Xie, Weiwei Zhang. 2022: Corrigendum to "Multiple lines of evidence confirm that the critically endangered Blue-crowned Laughingthrush (Garrulax courtoisi) is an independent species" [Avian Res. 13 (2022) 100022]. Avian Research, 13(1): 100025. DOI: 10.1016/j.avrs.2022.100025

Corrigendum to "Multiple lines of evidence confirm that the critically endangered Blue-crowned Laughingthrush (Garrulax courtoisi) is an independent species" Avian Res. 13 (2022) 100022

  • loading

Catalog

    /

    DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
    Return
    Return